Strona główna        

Witamy na stronie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni
Skład Jednostki Operacyjno-Technicznej
           Lp.                                                  Nazwisko i imię  
Stan wyszkolenia członków JOT
szeregowy dowódca naczelnik z zakresu ratownictwa tech. kierowca konserwator  ratownictwo medyczne badania lekarskie ważne do Kierowanie ruchem drog. stermoto rzysta LPR
1

 Piotr Kulas

2004-16 2013 2014 2007 2013 2018 20.10.2019   2017 2014
2  Stanisław Wieczorek 2004-16     2007     20.10.2019      
3  Norbert Rudnik 2014         2018 30.05.2020      
4  Marcin Czajka 2005 2001   2008     23.10.2017     2013
5  Krzysztof Waśkiewicz 2005       2001 2017 14.11.2018   2018 2013
6 Zbigniew Cesarek 2009     2005     20.10.2019   2018 2013
7  Mateusz Gorczyca 2004-16     2009     16.01.2018     2013
8  Jacek Radomski 2007         2018 20.10.2019      
9  Sławomir Samsel x x       2018 20.10.2019      
10  Paweł Serowik 2005 2005   2007 2013 2018 20.10.2019     2013
11  Konrad Nakielski 2004-16 2013 2014 2009   2018 20.10.2019   2018 2014
12  Paweł Wieczorek 2005           25.10.2019      
13  Artur Sobiech 2014           04.11.2018      
14  Roman Nakielski 2010 2017   2016 2013 2013-2016 20.10.2019 2016 2017 2013
15  Ewa Dulna 2012         2016 20.10.2019 2016    
16  Elżbieta Dulna 2012         2018 20.10.2019   2018  
17  Paweł Jędrzejczyk 2007         2018 26.05.2019     2013
18  Maciej Niemiro 2017         2018 26.05.2019      
19  Krzysztof Sobiech 2017         2018 31.08.2019      
20  Zachariasz Grudziądz 2014     2015            
21  Szymon Samsel 2018         2018 04.04.2021      
                       

        

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ OSP

w  KRUTYNI

 

zatwierdzony uchwałą Nr 1/2009 z dnia 28.02.2009 r. Zarządu OSP w Krutyni

 

 

    I.  CEL, ZASADY POWOŁANIA I FUNKCJONOWANIA JOT.

1.    Celem Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP (zwanej w regulaminie JOT) jest udział w akcjach ratowniczych i zabezpieczających przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu oraz środowisku naturalnemu człowieka.

2.    Wymienione w p-kcie 1 zadania JOT wykonuje zgodnie ze standardami  i procedurami ustalonymi w odrębnych przepisach.

3.    Planowana kategoria JOT ustalana jest w gminnym i powiatowym planie ratowniczym w oparciu o wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

4.    OSP zabezpiecza JOT niezbędne wyposażenie w oparciu o środki finansowe uzyskane z budżetu gminy, ze środków własnych oraz z budżetu państwa.

 

   II.  ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA JOT.

1.    Do podstawowych zadań JOT należy:

a)    udział w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych, katastrof i innych zagrożeń miejscowych,

b)    rozpoznawanie zagrożeń i wykonywanie czynności zabezpieczających uprzedzających zdarzenia lub ograniczających pośrednio ich skutki,

c)    utrzymanie w należytym stanie posiadanego zaplecza logistycznego niezbędnego do działań ratowniczych,

d)    utrzymanie w sprawności i gotowości bojowej posiadanego sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych i zabezpieczających,

e)    współdziałanie z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi,

f)     prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego dla ratowników OSP oraz szkolenia uzupełniającego dla obsługujących sprzęt specjalistyczny i ochronny,

g)    współdziałanie w przeglądach prewencyjnych organizowanych przez gminę,

h)    współdziałanie w rekrutacji i przygotowaniu nowych członków czynnych OSP do społecznej służby ratowniczej,

i)      pomoc w realizacji innych zadań statutowych OSP.

2.    Siedzibą JOT jest strażnica i inne obiekty użytkowane przez OSP.

3.    Własnym obszarem chronionym JOT jest .......................................

 

 III.  KIEROWANIE JOT – OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOWÓDCÓW.

1.    JOT kieruje jednoosobowo naczelnik OSP przy pomocy dowódców niższego szczebla: z-cy naczelnika, dowódcy plutonu, dowódcy sekcji.

2.    W czasie akcji ratowniczych naczelnik dowodzi działaniami JOT przy pomocy dowódców załóg.

3.    W czasie nieobecności naczelnika JOT kieruje zastępca naczelnika. Zastępca naczelnika w JOT w sile plutonu pełni równocześnie funkcję dowódcy plutonu.
W czasie nieobecności naczelnika i jego zastępcy (d-cy plutonu) JOT kieruje wyznaczony przez naczelnika d-ca sekcji.

 

4.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP

 

obowiązki:

a)    kierowanie całokształtem działalności JOT i nadzór nad jej gotowością bojową,

b)    typowanie członków czynnych do składu osobowego JOT,

c)    dysponowanie siłami i środkami JOT,

d)    dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

e)    współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,

f)     zapewnienie zgłoszenia do właściwego ośrodka dyspozycyjnego każdego wyjazdu i powrotu załogi JOT,

g)    dopilnowanie sporządzenia wymaganej dokumentacji z udziału JOT w akcjach ratowniczych i zabezpieczających,

h)    zapewnienie natychmiastowego zgłaszania do właściwego ośrodka dyspozycyjnego niezdolności do działań załogi JOT,

i)      nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia JOT zgodnie z wymogami określonymi w instrukcjach i innych dokumentach,

j)      planowanie szkolenia JOT oraz nadzór nad realizacją planów i zajęć szkoleniowych; udział bezpośredni w szkoleniu,

k)    nadzór nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu i wyposażenia JOT przed kradzieżą,

l)      utrzymywanie dyscypliny organizacyjnej oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo,

m)  nadzór nad przestrzeganiem bhp oraz badaniami lekarskimi ratowników OSP,

n)    informowanie Zarządu OSP o problemach organizacyjnych i sprzętowych JOT oraz wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

o)    dokumentowanie działalności JOT w książce naczelnika OSP i innych wymaganych dokumentach.

 

uprawnienia:

a)    dysponowanie siłami i środkami JOT,

b)    kierowanie (dowodzenie) jednoosobowo JOT w formie poleceń i rozkazów,

c)    mianowanie dowódców pododdziałów (plutonu, sekcji),

d)    udzielanie wyróżnień i kar statutowych ratownikom OSP,

e)    przekazanie części swoich obowiązków zastępcy oraz innym dowódcom funkcjonującym w strukturze JOT,

f)     pełnienie funkcji wiceprezesa OSP,

g)    inne uprawnienia wynikające z przepisów oraz statutu OSP i statutu Związku OSP.

 

odpowiedzialność:

Naczelnik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za przygotowanie do działań, gotowość bojową i sprawność JOT, a także zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa ratowników OSP. Odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności naczelnik OSP powinien dysponować niezbędnymi środkami wykonawczymi.

 

5.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność zastępcy naczelnika OSP – dowódcy plutonu

 

a)    do pomocy w realizacji zadań naczelnika OSP, zarząd OSP wybiera zastępcę naczelnika , który może być zarazem dowódcą plutonu lub dowódcą sekcji,

b)    zastępca naczelnika zastępuje naczelnika podczas jego nieobecności w kierowaniu (dowodzeniu) załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

c)    z-ca naczelnika wykonuje inne zadania organizacyjne i operacyjno-techniczne powierzone przez naczelnika OSP w uzgodnieniu z zarządem OSP,

d)    z-ca naczelnika ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań,

e)    odpowiednio do powierzonych zadań i odpowiedzialności z-ca naczelnika powinien uzyskać niezbędne uprawnienia i środki wykonawcze.

 

6.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy plutonu i dowódcy sekcji

 

obowiązki:

a)    kierowanie podległymi pododdziałami (plutonem, sekcją) w trakcie bieżącej działalności,

b)    ustalanie załóg (obsad osobowych) obsługujących przydzielony podległemu pododdziałowi sprzęt.

c)    dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

d)    współdziałanie na przydzielonym odcinku działań z innymi służbami i jednostkami ratowniczymi uczestniczącymi w akcji,

e)    prowadzenie szkolenia w podległym pododdziale zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami i poleceniami naczelnika OSP,

f)     nadzorowanie sprawności oraz prawidłowej eksploatacji i konserwacji sprzętu i wyposażenia przydzielonego podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),

g)    utrzymanie dyscypliny oraz dbanie o właściwą atmosferę i koleżeństwo w podległym pododdziale (plutonie, sekcji),

h)    informowanie naczelnika OSP o brakach i niedociągnięciach w podległym pododdziale (plutonie, sekcji) i wnioskowanie sposobu ich usunięcia,

i)      nadzorowanie utrzymania porządku i czystości na terenie i w obiektach przydzielonych podległemu pododdziałowi (plutonowi, sekcji),

j)      sporządzanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji ustalonej przez naczelnika OSP.

 

uprawnienia:

a)    dowodzenie załogami JOT w czasie działań ratowniczych i zabezpieczających,

b)    kierowanie działalnością JOT z upoważnienia naczelnika OSP

c)    wnioskowanie o udzielanie wyróżnień i kar ratownikom OSP wchodzącym w skład podległego pododdziału,

d)    inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP

 

 

odpowiedzialność:

Dowódca plutonu i dowódca sekcji ponoszą odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych im zadań i obowiązków.

 

7.    Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność dowódcy załogi

 

obowiązki:

a)    wykonywanie rozkazów i poleceń naczelnika OSP, jego zastępcy, dowódcy plutonu i dowódcy sekcji,

b)    sprawdzanie sprawności sprzętu i wyposażenia obsługiwanego przez załogę

c)    zgłaszanie do ośrodka dyspozycyjnego wyjazdu załogi do akcji oraz na ćwiczenia i inne zajęcia,

d)    nadzór nad bezpiecznym dojazdem załogi i natychmiastowe powiadomienie ośrodka dyspozycyjnego o zaistniałym wypadku lub inne przeszkodzie w dotarciu na miejsce akcji,

e)    zameldowanie kierującemu akcją przybycia załogi z podaniem jej wyposażenia sprzętowego,

f)     dowodzenie załogą na przydzielonym odcinku w sposób zapewniający wykonanie powierzonego przez kierującego akcją zadania,

g)    współdziałanie z innymi załogami działającymi na odcinku bojowym,

h)    utrzymywanie ustalonej łączności na miejscu akcji oraz z ośrodkiem dyspozycyjnym,

i)      zapewnienie na miarę posiadanych możliwości bezpieczeństwa członkom załogi uczestniczącym w akcji,

j)      zameldowanie nadrzędnemu dowódcy lub kierującemu akcją wykonania zadania i po uzyskaniu zgody zapewnienie bezpiecznego powrotu załogi do strażnicy,

k)    zameldowanie ośrodkowi dyspozycyjnemu oraz naczelnikowi OSP o powrocie załogi z akcji, ćwiczeń, itp.

l)      dopilnowanie doprowadzenia do sprawności sprzętu i wyposażenia załogi i zameldowanie o tym ośrodkowi dyspozycyjnemu,

m)  sporządzenie ustalonej (wymaganej) dokumentacji z udziału załogi w akcji, ćwiczeniach itp. działaniach.

 

uprawnienia:

a)    dowodzenie podległą załogą poprzez wydawanie rozkazów i poleceń,

b)    inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych, statutu i regulaminów OSP i Związku OSP RP.

 

odpowiedzialność:

Dowódca załogi odpowiada za sprawność i gotowość bojową załogi i przydzielonego jej sprzętu oraz maksymalnie sprawne wykonanie powierzonego zadania. Odpowiada także, za zdyscyplinowanie podległej załogi.

 

IV. OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RATOWNIKÓW OSP WCHODZĄCYCH W SKŁAD JOT

 

obowiązki:

a)    wykonywać rozkazy i polecenia dowódców oraz przestrzegać wymaganej dyscypliny,

b)    przybyć niezwłocznie do wyznaczonego miejsca na zarządzony alarm lub inne wezwanie,

c)    sprawdzić sprzęt i wyposażenie przydzielone do obsługi; po akcji doprowadzić je do możliwości ponownego użycia,

d)    włożyć maksimum wysiłku i zaangażowania w wykonanie powierzonego zadania bojowego,

e)    uzyskać niezbędne wyszkolenie podstawowe i uzupełniające oraz doskonalić wiedzę i umiejętności strażackie,

f)     przestrzegać zasady i przepisy BHP,

g)    poddać się badaniom lekarskim określającym przydatność do społecznej służby strażackiej,

h)    dbać o powierzony sprzęt i wyposażenie oraz mienie OSP,

i)      dbać o dobre imię OSP oraz wykazywać się koleżeństwem i zrozumieniem wobec kolegów.

 

uprawnienia:

a)    zapewnienie badań lekarskich dopuszczających do pełnienia społecznej strażackiej służby,

b)    zapewnienie niezbędnych środków ochrony osobistej,

c)    wypłacenie ustalonego ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i ćwiczeniach,

d)    ochrona prawna w czasie wykonywanie zadań i obowiązków ratownika OSP,

e)    świadczenie odszkodowawcze z tytułu wypadku w czasie działań ratowniczych i ćwiczeń,

f)     ubezpieczenie od wypadków zaistniałych w czasie wykonywania zadań statutowych,

g)    zapewnienie umundurowania i dystynkcji związanych z pełnioną funkcją,

h)    inne uprawnienia wynikające z przepisów prawnych oraz statutu OSP i statutu Związku OSP RP.

 

odpowiedzialność:

a)    ratownik OSP ponosi odpowiedzialność statutową za wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i postanowień niniejszego regulaminu,

b)    ratownik OSP będący zarazem kierowcą samochodu pożarniczego lub uprawnionym do prowadzenia innego środka transportu jest odpowiedzialny za:

-  sprawność powierzonego mu środka transportu,

-  zachowanie niezbędnej ostrożności w czasie jazdy do akcji oraz podczas innych wyjazdów,

-  obsługę w czasie akcji środka transportu i zainstalowanych w nim urządzeń w sposób zapewniający sprawne wykonanie zadania oraz bezpieczeństwo ratowników,

-  doprowadzenie środka transportu i jego urządzeń po powrocie z akcji do ponownej sprawności,

-  utrzymanie powierzonego środka transportu w należytej czystości i konserwacji,

-  zgłoszenie naczelnikowi OSP upływu terminu ważności dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania.

 

V.    WYMAGANIA STAWIANE RATOWNIKOM OSP POWOŁANYM DO JOT.

 

1.    Wiek 18 – 50 lat.

2.    Wykształcenie, co najmniej pełne podstawowe.

3.    Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej.

4.    Cechy osobiste:

a.    odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych,

b.    zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz poczucie odpowiedzialności,

c.    zdolność podejmowania szybkich decyzji,

d.    stanowczość i konsekwencja w realizacji powierzonego zadania,

e.    koleżeństwo i kultura osobista oraz wrażliwość na nieszczęście ludzkie.

5.    Wyszkolenie pożarnicze:

a.    podstawowe strażaka ratownika

b.    uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub obsługą specjalistycznego sprzętu

c.    samokształcenie doskonalące.

 

g

2018